Boimy się zra­nienia Uni­kamy bliskości Uni­kamy zbliżenia Chać da­je ty­le pokrzepienia Ty­le ra­dości Chęci is­tnienia Ba­gaż doświad­czeń Jak ku­la u no­gi Pa­mięć jak zmora Nie chce poz­wo­lić By go­nić się nago Nie bojąc się wsty­du Ta we­getac­ja z da­leka Od Siebie Za­kupy, praca Jedze­nie, spanie To już nie jest Wza­jem­ne od­dycha­nie A gdzie marze­nia Gdzie pla­ny Wza­jem­ne zwie­dza­nie Poz­na­wanie, zaufa­nie Proszę zaufaj znów.


boimy ę-zra­nienia-uni­kamy-bliskoś-uni­kamy-zbliżenia-chać-da­-ty­-pokrzepienia-ty­-ra­doś-chę-is­tnienia-ba­gaż-doświad­czeń-jak
czarny piotrboimy sięzra­nieniauni­kamybliskościzbliżeniachaćda­jety­lepokrzepieniaty­lera­dościchęciis­tnieniaba­gażdoświad­czeńjakku­lau no­gipa­mięćjak zmoraniechcepoz­wo­lićbygo­nić sięnagobojąc sięwsty­duwe­getac­jaz da­lekaodsiebieza­kupypracajedze­niespanietojużnie jestwza­jem­neod­dycha­niegdziemarze­niagdziepla­nyzwie­dza­niepoz­na­waniezaufa­nieproszęzaufajznówboimy się zra­nieniazra­nienia uni­kamyuni­kamy bliskościbliskości uni­kamyuni­kamy zbliżeniazbliżenia chaćchać da­jeda­je ty­lety­le pokrzepieniapokrzepienia ty­lety­le ra­dościra­dości chęcichęci is­tnieniais­tnienia ba­gażba­gaż doświad­czeńdoświad­czeń jakjak ku­laku­la u no­giu no­gi pa­mięćpa­mięć jak zmorajak zmora nienie chcechce poz­wo­lićpoz­wo­lić byby go­nić sięgo­nić się nagonago nienie bojąc siębojąc się wsty­duwsty­du tata we­getac­jawe­getac­ja z da­lekaz da­leka odod siebiesiebie za­kupypraca jedze­niejuż nie jestnie jest wza­jem­newza­jem­ne od­dycha­niegdzie marze­niamarze­nia gdziegdzie pla­nypla­ny wza­jem­newza­jem­ne zwie­dza­niezwie­dza­nie poz­na­waniezaufa­nie proszęproszę zaufajzaufaj znówboimy się zra­nienia uni­kamyzra­nienia uni­kamy bliskościuni­kamy bliskości uni­kamybliskości uni­kamy zbliżeniauni­kamy zbliżenia chaćzbliżenia chać da­jechać da­je ty­leda­je ty­le pokrzepieniaty­le pokrzepienia ty­lepokrzepienia ty­le ra­dościty­le ra­dości chęcira­dości chęci is­tnieniachęci is­tnienia ba­gażis­tnienia ba­gaż doświad­czeńba­gaż doświad­czeń jakdoświad­czeń jak ku­lajak ku­la u no­giku­la u no­gi pa­mięću no­gi pa­mięć jak zmorapa­mięć jak zmora niejak zmora nie chcenie chce poz­wo­lićchce poz­wo­lić bypoz­wo­lić by go­nić sięby go­nić się nagogo­nić się nago nienago nie bojąc sięnie bojąc się wsty­dubojąc się wsty­du tawsty­du ta we­getac­jata we­getac­ja z da­lekawe­getac­ja z da­leka odz da­leka od siebieod siebie za­kupyspanie to jużjuż nie jest wza­jem­nenie jest wza­jem­ne od­dycha­nieod­dycha­nie a gdziea gdzie marze­niagdzie marze­nia gdziemarze­nia gdzie pla­nygdzie pla­ny wza­jem­nepla­ny wza­jem­ne zwie­dza­niewza­jem­ne zwie­dza­nie poz­na­waniezaufa­nie proszę zaufajproszę zaufaj znów

Nic nie da­je ty­le ra­dości jak od­wza­jem­niony uśmiech. -Who
nic-nie da­-ty­-ra­doś-jak od­wza­jem­niony-uśmiech
Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski
nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość