Boję się pająków, boję się miłości i obojętności, boję się śmier­ci i życia.. boję się. Ten strach sta­je się de­finicją mo­jego życia. Mo­ja pa­nika spra­wia, że umarłam cho­ciaż na­dal żyję KO­NIEC, czas rozłożyć skrzydła i wznieść się po­nad strach, czas zacząć żyć z odwagą. Naj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje się wiad­ro przy­jaźni, łyżeczka wspar­cia i szczyp­ta wiary. Po raz ko­lej­ny dziękując Ci za to że jes­teś ! 


boję ę-pająków-boję ę-miłoś-i obojętnoś-boję ę-śmier­-i życia-boję ę-ten strach-sta­ ę-de­finicją-mo­jego-życia
cytlopkaboję siępająkówboję sięmiłościi obojętnościśmier­cii życiaboję sięten strachsta­je sięde­finicjąmo­jegożyciamo­ja pa­nikaspra­wiaże umarłamcho­ciażna­dalżyjęko­niecczasrozłożyćskrzydłai wznieść siępo­nadstrachzacząćżyćz odwagąnaj­lep­szymle­kar­stwemoka­zuje sięwiad­roprzy­jaźniłyżeczkawspar­ciai szczyp­tawiaryporazko­lej­nydziękującci za to że jes­teś boję się pająkówboję się miłościmiłości i obojętnościboję się śmier­ciśmier­ci i życiaten strach sta­je sięsta­je się de­finicjąde­finicją mo­jegomo­jego życiamo­ja pa­nika spra­wiaże umarłam cho­ciażcho­ciaż na­dalna­dal żyjężyję ko­niecczas rozłożyćrozłożyć skrzydłaskrzydła i wznieść sięi wznieść się po­nadpo­nad strachczas zacząćzacząć żyćżyć z odwagąnaj­lep­szym le­kar­stwemle­kar­stwem oka­zuje sięoka­zuje się wiad­rowiad­ro przy­jaźniłyżeczka wspar­ciawspar­cia i szczyp­tai szczyp­ta wiarypo razraz ko­lej­nyko­lej­ny dziękującdziękując ci za to że jes­teśboję się miłości i obojętnościboję się śmier­ci i życiaten strach sta­je się de­finicjąsta­je się de­finicją mo­jegode­finicją mo­jego życiaże umarłam cho­ciaż na­dalcho­ciaż na­dal żyjęna­dal żyję ko­niecczas rozłożyć skrzydłarozłożyć skrzydła i wznieść sięskrzydła i wznieść się po­nadi wznieść się po­nad strachczas zacząć żyćzacząć żyć z odwagąnaj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje sięle­kar­stwem oka­zuje się wiad­rooka­zuje się wiad­ro przy­jaźniłyżeczka wspar­cia i szczyp­tawspar­cia i szczyp­ta wiarypo raz ko­lej­nyraz ko­lej­ny dziękującko­lej­ny dziękując ci za to że jes­teś

Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty... -anja
wiesz-ta­to-cze­go-boję ę-najbardziej-boję-ęże-mężczyz­naktóre­go-ob­darze-zaufa­niem-i miłośą-okaże ę-al­ko­holi­kiem-tak