Boję się, cho­ler­nie się boję, że się w To­bie za­kocham. Że będę za Tobą tęsknić nap­rawdę. Że będzie bra­kować mi two­jego uśmie­chu i że to Ty będziesz wy­woływał u mnie ten naj­szczer­szy. Że będę chciała do Ciebie zadzwo­nić o 3 w no­cy i po­wie­dzieć, że mi ser­ducho mięknie, że nie poz­naję się już w lus­trze. I że zmieniłeś coś we mnie, na zawsze.


boję-ę-cho­ler­nie ę-boję-że ę-w to­bie-za­kocham-Że będę-za tobą-tęsknić-nap­rawdę-Że będzie-bra­kować-mi two­jego
krayydlubekbojęsięcho­ler­nie siębojęże sięw to­bieza­kochame będęza tobątęsknićnap­rawdęe będziebra­kowaćmi two­jegouśmie­chui że to ty będzieszwy­woływału mnietennaj­szczer­szychciałado ciebiezadzwo­nićo 3 w no­cyi po­wie­dziećże mi ser­duchomięknieże nie poz­naję sięjużw lus­trzei że zmieniłeścośwe mniena zawszeboję sięcho­ler­nie się bojęże się w to­biew to­bie za­kochamŻe będę za tobąza tobą tęsknićtęsknić nap­rawdęŻe będzie bra­kowaćbra­kować mi two­jegomi two­jego uśmie­chuuśmie­chu i że to ty będzieszi że to ty będziesz wy­woływałwy­woływał u mnieu mnie tenten naj­szczer­szyŻe będę chciałachciała do ciebiedo ciebie zadzwo­nićzadzwo­nić o 3 w no­cyo 3 w no­cy i po­wie­dziećże mi ser­ducho mięknieże nie poz­naję się jużjuż w lus­trzei że zmieniłeś coścoś we mnieże się w to­bie za­kochamŻe będę za tobą tęsknićza tobą tęsknić nap­rawdęŻe będzie bra­kować mi two­jegobra­kować mi two­jego uśmie­chumi two­jego uśmie­chu i że to ty będzieszuśmie­chu i że to ty będziesz wy­woływałi że to ty będziesz wy­woływał u mniewy­woływał u mnie tenu mnie ten naj­szczer­szyŻe będę chciała do ciebiechciała do ciebie zadzwo­nićdo ciebie zadzwo­nić o 3 w no­cyzadzwo­nić o 3 w no­cy i po­wie­dziećże nie poz­naję się już w lus­trzei że zmieniłeś coś we mnie