Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki.


boję-ę-człowieka-czerpiącego-wiedzę-z-jednej-książki
anonimbojęsięczłowiekaczerpiącegowiedzęjednejksiążkiboję sięsię człowiekaczłowieka czerpiącegoczerpiącego wiedzęwiedzę zz jednejjednej książkiboję się człowiekasię człowieka czerpiącegoczłowieka czerpiącego wiedzęczerpiącego wiedzę zwiedzę z jednejz jednej książkiboję się człowieka czerpiącegosię człowieka czerpiącego wiedzęczłowieka czerpiącego wiedzę zczerpiącego wiedzę z jednejwiedzę z jednej książkiboję się człowieka czerpiącego wiedzęsię człowieka czerpiącego wiedzę zczłowieka czerpiącego wiedzę z jednejczerpiącego wiedzę z jednej książki

Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata.Wystrzegaj się ludzi jednej książki.boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza Obecnie kładzie się większy nacisk na wiedzę człowieka niż na jego charakter.Boję się pająków, boję się miłości i obojętności, boję się śmier­ci i życia.. boję się. Ten strach sta­je się de­finicją mo­jego życia. Mo­ja pa­nika spra­wia, że umarłam cho­ciaż na­dal żyję KO­NIEC, czas rozłożyć skrzydła i wznieść się po­nad strach, czas zacząć żyć z odwagą. Naj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje się wiad­ro przy­jaźni, łyżeczka wspar­cia i szczyp­ta wiary. Po raz ko­lej­ny dziękując Ci za to że jes­teś ! Strzeż się człowieka jed­nej książki.