Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da.


bolesne-problemy-swego-życia-tworzy-człowiek-najczęściej-wewnątrz-siebie-tworzy-wówczas-gdy-szuka-kompromisów-gdy-usiłuje-pogodzić-to-czego
tadeusz olszańskibolesneproblemyswegożyciatworzyczłowieknajczęściejwewnątrzsiebiewówczasgdyszukakompromisówusiłujepogodzićtoczegosięniedabolesne problemyproblemy swegoswego życiażycia tworzytworzy człowiekczłowiek najczęściejnajczęściej wewnątrzwewnątrz siebietworzy wówczasgdy szukaszuka kompromisówgdy usiłujeusiłuje pogodzićczego pogodzićpogodzić sięsię nienie dabolesne problemy swegoproblemy swego życiaswego życia tworzyżycia tworzy człowiektworzy człowiek najczęściejczłowiek najczęściej wewnątrznajczęściej wewnątrz siebiegdy szuka kompromisówgdy usiłuje pogodzićczego pogodzić siępogodzić się niesię nie da

Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy.Gdy spoglądam na swo­je życie z per­spek­ty­wy cza­su przy dob­rej mu­zyce, zaw­sze na moich us­tach tworzy się uśmiech. Gdy ma­cie chwilę dla siebie zróbcie do sa­mo, a zro­zumiecie ^^ Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie.Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie.Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął.Trzeba się poddać cierpieniu. Nie opierać się. Pogodzić się z nim. Dać się mu ogarnąć. Przyjąć je w zupełności i uczynić z niego cząstkę życia. Wszystko, co z życia czerpiemy, podlega pewnej przemianie: tak samo cierpienie musi stać się miłością - oto cała tajemnica.