Bos­kość jest re­gułą sta­nowiącą wyjątek od re­guły, wed­le której każda re­guła ma wyjątek.


bos­kość-jest re­gułą-sta­nowiącą-wyjątek-od re­guły-wed­-której każda-re­guła- wyjątek
papillondenuitbos­kośćjest re­gułąsta­nowiącąwyjątekod re­guływed­lektórej każdare­gułama wyjątekbos­kość jest re­gułąjest re­gułą sta­nowiącąsta­nowiącą wyjątekwyjątek od re­guływed­le której każdaktórej każda re­gułare­guła ma wyjątekbos­kość jest re­gułą sta­nowiącąjest re­gułą sta­nowiącą wyjąteksta­nowiącą wyjątek od re­guływed­le której każda re­gułaktórej każda re­guła ma wyjątekbos­kość jest re­gułą sta­nowiącą wyjątekjest re­gułą sta­nowiącą wyjątek od re­guływed­le której każda re­guła ma wyjątekbos­kość jest re­gułą sta­nowiącą wyjątek od re­guły

Wyjątek pot­wier­dza regułę… Lecz czymże jest Kobiety tak trudne są do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły.Kobiety są tak trudne do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły.Ludzie, którzy przes­tają wie­rzyć w Bo­ga, lub bos­kość, na­dal jed­nak wierzą w diabła. Zło jest zaw­sze możli­we. A bos­kość jest od­wie­cznie trud­na do pojęcia.Błąd jest za­sadą, praw­da to wyjątek błędu.Błąd jest zasadą, prawda to wyjątek błędu.