Brała żylet­ki, cyr­kiel , nożyczki... Wszys­tko, by było os­tre. Cieła so­bie ręce, nogi... Nie dla­tego, że chciała się za­bić, lecz po to, by zmienić. Zmienić ból psychiczny w fi­zyczny, który był bar­dziej do zniesienia...


brała-żylet­ki-cyr­kiel- nożyczki-wszys­tko-by było-os­tre-cieła-so­bie-rę-nogi-nie-dla­tego-że chciała ę-za­bić-lecz
nieżywybrałażylet­kicyr­kiel nożyczkiwszys­tkoby byłoos­treciełaso­bieręcenoginiedla­tegoże chciała sięza­bićleczpo toby zmienićzmienićbólpsychicznyw fi­zycznyktórybyłbar­dziejdo zniesieniabrała żylet­ki nożyczki wszys­tkoby było os­trecieła so­bieso­bie ręcenogi nienie dla­tegoże chciała się za­bićlecz po tozmienić bólból psychicznypsychiczny w fi­zycznyktóry byłbył bar­dziejbar­dziej do zniesieniacieła so­bie ręcenogi nie dla­tegozmienić ból psychicznyból psychiczny w fi­zycznyktóry był bar­dziejbył bar­dziej do zniesienia

Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.A to wszys­tko dla­tego, że wo­limy życie w nadziei na per­fekcyj­ny mo­ment, który ideali­zuje­my bar­dziej z każdą nad­chodzącą mi­nutą od poświęce­nia bez­pie­czne­go snu dla możli­wości odrzucenia.Nie można zacząć żyć od nowa. Możesz rzu­cić pa­lenie, zmienić na­wyki, wyjechać... Możesz wszys­tko zmienić. Ale wy­darze­nia, które Cię uk­ształto­wały zostaną I wspom­nienia także...Wszys­tko cze­go się wstydzisz, wszys­tkie two­je sek­re­ty i to co chcesz w so­bie zmienić czy­ni Ciebie tym kim jes­teś. To two­ja siła. Od­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będziesz człowiekiem.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...