Brak doświad­cze­nia poz­wa­la młodości na do­kona­nie te­go, co sta­rość uważa za niemożliwe.


brak-doświad­cze­nia-poz­wa­-młodoś-na do­kona­nie-te­go-co sta­rość-uważa-za niemożliwe
jean duchébrakdoświad­cze­niapoz­wa­lamłodościna do­kona­niete­goco sta­rośćuważaza niemożliwebrak doświad­cze­niadoświad­cze­nia poz­wa­lapoz­wa­la młodościmłodości na do­kona­niena do­kona­nie te­goco sta­rość uważauważa za niemożliwebrak doświad­cze­nia poz­wa­ladoświad­cze­nia poz­wa­la młodościpoz­wa­la młodości na do­kona­niemłodości na do­kona­nie te­goco sta­rość uważa za niemożliwebrak doświad­cze­nia poz­wa­la młodościdoświad­cze­nia poz­wa­la młodości na do­kona­niepoz­wa­la młodości na do­kona­nie te­gobrak doświad­cze­nia poz­wa­la młodości na do­kona­niedoświad­cze­nia poz­wa­la młodości na do­kona­nie te­go

Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Sub­telność poz­na­nia po­lega na doświad­cze­niu zla­nia się ob­serwa­tora i ob­serwo­wane­go obiek­tu w jedność. -Papillondenuit
sub­telność-poz­na­nia-po­lega-na doświad­cze­niu-zla­nia ę-ob­serwa­tora-i ob­serwo­wane­go-obiek­-w jedność
W dzieciństwie i młodości człowiek uczy się swoich możli­wości, na sta­rość - ograniczeń. -Ryszard Podlewski
w dzieciństwie-i młodoś-człowiek-uczy ę-swoich-możli­woś-na sta­rość- ograniczeń
Bar­dziej niebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niż pożar w młodości. -Dimitrios Kamburoglu
bar­dziej-niebez­pie­czna-jest is­kra-na sta­rość-ż-pożar-w młodoś
Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście. -Bruno
doświad­cze­nia-na­biera ę-w prak­ty­-więc-nie mówcie-o czymś-cze­go-nie przeżyliście