brak ko­men­tarza jest tez wy­mow­nym komentarzem po­wyz­szy ko­men­tarz: o wiele mniej, ale tez jest wymowny 


brak-ko­men­tarza-jest tez-wy­mow­nym-komentarzem-po­wyz­szy-ko­men­tarz-o wiele-mniej-ale-tez-jest wymowny 
jacobbrakko­men­tarzajest tezwy­mow­nymkomentarzempo­wyz­szyko­men­tarzo wielemniejaletezjest wymowny brak ko­men­tarzako­men­tarza jest tezjest tez wy­mow­nymwy­mow­nym komentarzemkomentarzem po­wyz­szypo­wyz­szy ko­men­tarzo wiele mniejale teztez jest wymowny brak ko­men­tarza jest tezko­men­tarza jest tez wy­mow­nymjest tez wy­mow­nym komentarzemwy­mow­nym komentarzem po­wyz­szykomentarzem po­wyz­szy ko­men­tarzale tez jest wymowny brak ko­men­tarza jest tez wy­mow­nymko­men­tarza jest tez wy­mow­nym komentarzemjest tez wy­mow­nym komentarzem po­wyz­szywy­mow­nym komentarzem po­wyz­szy ko­men­tarzbrak ko­men­tarza jest tez wy­mow­nym komentarzemko­men­tarza jest tez wy­mow­nym komentarzem po­wyz­szyjest tez wy­mow­nym komentarzem po­wyz­szy ko­men­tarz

Praw­da jest niez­niszczal­nym fun­da­men­tem fun­da­men­tu wszel­kich fun­da­mentów, i nie trze­ba jej bro­nić i udo­wad­niać jej istnienia.Pa­radoks ko­men­tarza - no comment.Te­raz na­dal jes­tem za­gubiony i niepew­ny, ale na po­ziomie o wiele wyższym. Wiem przy­naj­mniej, że nie mam pojęcia o rzeczy­wiście fun­da­men­talnych, kluczo­wych kwes­tiach wszechświata Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...Mózg jest wspa­niałym or­ga­nem. Zaczy­na pra­cować w mo­men­cie, kiedy wsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tu, kiedy wchodzisz do biura.Mężczyźni po­win­ni ko­bietom jak naj­częściej mówić kom­ple­men­ty. Kosztu­je o wiele mniej niż kwiaty, a spra­wiają im tę samą przyjemność.