Brak u Baraka Ktoś puścił plotkę, że Obama Jest cien­ki ja­ko amant. Nie chodzi o po­lityczny skecz Lub brak skan­da­lu-sex, lecz, Że Ba­rak gru­bych cy­gar nie ma.


brak-u baraka-ktoś-puśł-plotkę-że obama-jest-cien­ki-ja­ko-amant-nie-chodzi-o po­lityczny-skecz-lub-brak-skan­da­lu-sex-lecz-Że-ba­rak
awatarbraku barakaktośpuściłplotkęże obamajestcien­kija­koamantniechodzio po­litycznyskeczlubbrakskan­da­lusexleczeba­rakgru­bychcy­garnie mabrak u barakau baraka ktośktoś puściłpuścił plotkęże obama jestjest cien­kicien­ki ja­koja­ko amantnie chodzichodzi o po­litycznyo po­lityczny skeczskecz lublub brakŻe ba­rakba­rak gru­bychgru­bych cy­garcy­gar nie mabrak u baraka ktośu baraka ktoś puściłktoś puścił plotkęże obama jest cien­kijest cien­ki ja­kocien­ki ja­ko amantnie chodzi o po­litycznychodzi o po­lityczny skeczo po­lityczny skecz lubskecz lub brakŻe ba­rak gru­bychba­rak gru­bych cy­gargru­bych cy­gar nie ma

Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.Brak nóg nie oz­nacza, że nie do­gonisz marzeń. Brak rąk nie przesądza, iż nie chwy­cisz szczęścia. Żeby życie miało ręce i no­gi pot­rzeb­ne jest ci ser­ce oraz umysł. Z cyk­lu po­wieści Nie brak porażek jest sukcesem, lecz brak sukcesów jest porażką.Nie mów, że brak ko­muś re­ligii jeśli ten ktoś czy­ni źle. Je­mu brak po pros­tu em­pa­tii, jeśli nie pot­ra­fi odróżnić dob­ra od zła. Na­tomiast ty masz wte­dy prob­le­my z odróżnieniem re­ligij­ność a moralność.Matką rozpust nie jest radość, lecz brak radości.Ludziom nie brak pięknych nazw, jeżeli nazwy te mogą odsłonić lub usprawiedliwić to coś, co jest w nas robaczywe.