brwią po­liczek wcisnąć w gardło rzęsa­mi po­wieki za­winąć w laurkę ok­nom zasłonić oczy fi­ran­kom od­ciąć frędzle języków ciszę naszkicować świeżą krwią spłynąć po lustrze 


brwią-po­liczek-wcisnąć-w gardło-rzę­mi-po­wieki-za­winąć-w laurkę-ok­nom-zasłonić-oczy-fi­ran­kom-od­ąć-frędzle-języków
papillondenuitbrwiąpo­liczekwcisnąćw gardłorzęsa­mipo­wiekiza­winąćw laurkęok­nomzasłonićoczyfi­ran­komod­ciąćfrędzlejęzykówciszęnaszkicowaćświeżąkrwiąspłynąćpolustrze brwią po­liczekpo­liczek wcisnąćwcisnąć w gardłow gardło rzęsa­mirzęsa­mi po­wiekipo­wieki za­winąćza­winąć w laurkęw laurkę ok­nomok­nom zasłonićzasłonić oczyoczy fi­ran­komfi­ran­kom od­ciąćod­ciąć frędzlefrędzle językówjęzyków ciszęciszę naszkicowaćnaszkicować świeżąświeżą krwiąkrwią spłynąćspłynąć popo lustrze brwią po­liczek wcisnąćpo­liczek wcisnąć w gardłowcisnąć w gardło rzęsa­miw gardło rzęsa­mi po­wiekirzęsa­mi po­wieki za­winąćpo­wieki za­winąć w laurkęza­winąć w laurkę ok­nomw laurkę ok­nom zasłonićok­nom zasłonić oczyzasłonić oczy fi­ran­komoczy fi­ran­kom od­ciąćfi­ran­kom od­ciąć frędzleod­ciąć frędzle językówfrędzle języków ciszęjęzyków ciszę naszkicowaćciszę naszkicować świeżąnaszkicować świeżą krwiąświeżą krwią spłynąćkrwią spłynąć pospłynąć po lustrze 

na­gie twe oczy z bez­wstyd­ny­mi rzęsa­mi -  zachwyt nad... płótnem kocham te cisze gdy pat­rzysz mi w oczy kocham te cisze gdy całujesz kocham te zgwałco­ne moim szeptem i najcichsze mil­knące w okrzyku Cza­sem za ''po­liczek'', mi­mo że kąśli­wie trze­ba dać poczuć to sa­mo...oczy­wiście z wyczu­ciem... Krys­ty­na A.Sz. 05.06.2016r. insp.Wziął swój młot do swych rąk, roz­wa­lił mu łeb. Oczy wypłynęły, z uszu po­leciała krew. Piłę wziął, zaczął ciąć ciało je­go i ... ... wtem policja wyważyła siłą je­go drzwi.20:55 nieobec­ne słowa nie na­piszą przes­trze­ni przezroczystej pod rzęsami za­mienia się w błękit upływającym godzi­nom nie pat­rzę w oczy naj­bliższy mi oddech wtu­lony w poduszkę