Bu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufa


bu­duje-swój-świat-na naj­de­likat­niej­szych-­giełkach-i ufa-rzeczom-naj­bar­dziej-ulotnym
majka08bu­dujeswójświatna naj­de­likat­niej­szychce­giełkachi ufarzeczomnaj­bar­dziejulotnymbu­duje swójswój światświat na naj­de­likat­niej­szychna naj­de­likat­niej­szych ce­giełkachce­giełkach i ufanaj­bar­dziej ulotnymbu­duje swój światswój świat na naj­de­likat­niej­szychświat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkachna naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufabu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szychswój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkachświat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufabu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkachswój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufa

Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze.Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym.Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości.Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Ze wszys­tkich wi­dowisk ludzie naj­bar­dziej lu­bią teatr i cyrk,bo to są naj­wier­niej­sze zwier­ciadła ich życia,złożone­go z uda­wania,zręczności i błazeństw Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi.