Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci.


bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli
i'm nothingbummójmałyświat sięrozpadłprzy­jacielbar­dzocierpiko­loro­wyświatjak­byzbladłmyślio śmiercimój małymały świat sięświat się rozpadłmój przy­jacielprzy­jaciel bar­dzobar­dzo cierpicierpi bummój ko­loro­wyko­loro­wy światświat jak­byjak­by zbladłmój przy­jacielprzy­jaciel myślimyśli o śmiercimój mały świat sięmały świat się rozpadłmój przy­jaciel bar­dzoprzy­jaciel bar­dzo cierpibar­dzo cierpi bummój ko­loro­wy światko­loro­wy świat jak­byświat jak­by zbladłmój przy­jaciel myśliprzy­jaciel myśli o śmiercimój mały świat się rozpadłmój przy­jaciel bar­dzo cierpiprzy­jaciel bar­dzo cierpi bummój ko­loro­wy świat jak­byko­loro­wy świat jak­by zbladłmój przy­jaciel myśli o śmiercimój przy­jaciel bar­dzo cierpi bummój ko­loro­wy świat jak­by zbladł

Bum, bum. Słyszę mo­je serce. Bi­je so­bie równomiernie. Nie reagując na mój sprzeciw. Na moją psychi­ke wyglądającą mizernie. Po pros­tu so­bie bije. I przes­ta­wać raczej zamierza. Choć cza­sem chciałbym być martwa. To zaw­sze ktoś mi się zwierza. Ze ni­by mnie potrzebuje. Ze jes­tem wartościowa. Ale ja w to nie wierzę. Bo to są tyl­ko ich pus­te słowa. (...) Przy­jaciel to jak­by mój sobowtór.Wszys­tko się zat­rzy­mało . Moj mózg się zat­rzy­mał . Mo­ze to świat się skończył ? A przy­naj­mniej mój świat .Mok­ry zim­ny nos Bez­gra­niczne oddanie Mój przy­jaciel pies Z okaz­ji Dnia Psa :) Nie boję się za­bić, po pros­tu nie chcę, żeby mój przy­jaciel zos­tał sam.Siądź obok... Przytomnie... Trwaj... Trwaj bym nie przepadł... I przytul... spójrz w oczy... Tak... Chcę te­go więcej... Bo Cały mój świat... jest Ciebie wart... Każdy mój dzień, Przy To­bie spędzić chcę... To uśmiech Twój... To oczy Twe... To us­ta Twe.. Na­dają życiu sens...