By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło.


by uwie­rzyć-w dob­ro-mu­sisz-naj­pierw-uwie­rzyć-w zło
brunoby uwie­rzyćw dob­romu­sisznaj­pierwuwie­rzyćw złoby uwie­rzyć w dob­romu­sisz naj­pierwnaj­pierw uwie­rzyćuwie­rzyć w złomu­sisz naj­pierw uwie­rzyćnaj­pierw uwie­rzyć w złomu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło

Mu­sisz uwie­rzyć, że is­tnieją Pocałunki, Radości - Ryzyka War­te podjęcia.Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś.Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi.Ciężko uwie­rzyć, że naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większym wrogiem.Naj­większą wadą kar­dy­nal­nych dur­niów jest to, że są za­nad­to głupi, by uwie­rzyć w coś ta­kiego jak mądrość.Żeby żyć trze­ba uwie­rzyć, a później walczyć.