By zaufać ko­muś trze­ba doj­rzeć, by zaufać so­bie, na powrót trze­ba stać się dzieckiem.


by zaufać-ko­muś-trze­ba-doj­rzeć-by zaufać-so­bie-na powrót-trze­ba-stać ę-dzieckiem
papillondenuitby zaufaćko­muśtrze­badoj­rzećby zaufaćso­biena powrótstać siędzieckiemby zaufać ko­muśko­muś trze­batrze­ba doj­rzećby zaufać so­biena powrót trze­batrze­ba stać sięstać się dzieckiemby zaufać ko­muś trze­bako­muś trze­ba doj­rzećna powrót trze­ba stać siętrze­ba stać się dzieckiemby zaufać ko­muś trze­ba doj­rzećna powrót trze­ba stać się dzieckiem

Musisz sam sobie zaufać, aby mogli zaufać Ci inniJa lu­bię dzi­waków, Raczej trud­no zaufać ko­muś, kto na ta­kim świecie umie zwyczaj­nie wyglądać i nor­malnie żyć.Ile ra­zy trze­ba zdradzić, by doj­rzeć smak wierności.Żyje­my w trud­nych cza­sach, więc bar­dzo łat­wo jest nam po­paść w zwątpienie. Świat aż wrze od kon­fliktów, a w po­lity­ce przy­bywa cy­ników. Trze­ba za­tem zdo­być się na pewną zuchwałość, by doj­rzeć światełko nadziei w tunelu.Żyć tak, by móc w lus­trze spoj­rzeć so­bie w oczy z sa­tys­fak­cją, to zwycięstwo.cóż za nieroz­wa­ga !  -- zaufać milczeniu.