By­cie ge­niu­szem za­biera dużo cza­su. Trze­ba po pros­tu nic nie ro­bić i nic nie robić.


by­cie-ge­niu­szem-za­biera-żo-cza­su-trze­ba po pros­-nic-nie ro­bić-i nic-nie robić
gertruda steinby­ciege­niu­szemza­bieradużocza­sutrze­ba po pros­tunicnie ro­bići nicnie robićby­cie ge­niu­szemge­niu­szem za­bieraza­biera dużodużo cza­sutrze­ba po pros­tu nicnic nie ro­bićnie ro­bić i nici nic nie robićby­cie ge­niu­szem za­bierage­niu­szem za­biera dużoza­biera dużo cza­sutrze­ba po pros­tu nic nie ro­bićnic nie ro­bić i nicnie ro­bić i nic nie robićby­cie ge­niu­szem za­biera dużoge­niu­szem za­biera dużo cza­sutrze­ba po pros­tu nic nie ro­bić i nicnic nie ro­bić i nic nie robićby­cie ge­niu­szem za­biera dużo cza­sutrze­ba po pros­tu nic nie ro­bić i nic nie robić

Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić.Naj­piękniej­sza ze wszys­tkich ta­jem­nic: być ge­niu­szem i tyl­ko sa­memu o tym wiedzieć.cier­pli­wie miele rozgryza smaków próbuje ocze­kuje reakcji cza­sami by­wają przykre i te bar­dziej znośne na ty­le że nie rezygnuje na­biera wo­dy w usta na nic słone deszcze co zga­gi nie powstrzymują po pros­tu życie kar­mi serce a ono winne czy niewinne swo­je odchoruje wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Niewol­nic­two to by­cie zmuszo­nym do cze­goś. Brak pra­wa do wy­kona­nia włas­nej wo­li, ubezwłas­no­wol­nienie. Po­tocznie ro­zumiane W życiu mu­sisz po­myśleć co chcesz ro­bić,a po­tem po pros­tu wstań i zrób to, na nic zda się bez­czyn­ność wy­pełniająca tak wiele chwil...Po pros­tu przejdź od słowa do czynu.