By­cie sobą nie może być zbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tach bo­hater­stwa. Jes­tem sobą także w moim grzechu, w mo­jej skończo­ności, w mo­jej winie! 


by­cie-sobą-nie może-być-zbu­dowa­ne-tyl­ko-na ak­tach-bo­hater­stwa-jes­tem sobą-także-w moim-grzechu-w mo­jej-skończo­noś
józef stanisław tischnerby­ciesobąnie możebyćzbu­dowa­netyl­kona ak­tachbo­hater­stwajes­tem sobątakżew moimgrzechuw mo­jejskończo­nościwinie by­cie sobąsobą nie możenie może byćbyć zbu­dowa­nezbu­dowa­ne tyl­kotyl­ko na ak­tachna ak­tach bo­hater­stwajes­tem sobą takżetakże w moimw moim grzechuw mo­jej skończo­nościby­cie sobą nie możesobą nie może byćnie może być zbu­dowa­nebyć zbu­dowa­ne tyl­kozbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tachtyl­ko na ak­tach bo­hater­stwajes­tem sobą także w moimtakże w moim grzechuby­cie sobą nie może byćsobą nie może być zbu­dowa­nenie może być zbu­dowa­ne tyl­kobyć zbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tachzbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tach bo­hater­stwajes­tem sobą także w moim grzechuby­cie sobą nie może być zbu­dowa­nesobą nie może być zbu­dowa­ne tyl­konie może być zbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tachbyć zbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tach bo­hater­stwa

Dlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą, a by cię sza­nowa­no, trze­ba być sobą do śmierci?  -Kedar
dlacze­go-by być-pośmiewis­kiem-wys­tar­czy-być-sobą-a by ę-sza­nowa­no-trze­ba-być-sobą-do śmierci 
Ten po­całunek był w mo­jej sa­mot­ności tym, czym jest łyk wo­dy w środ­ku gorące­go dnia. Nie wpadłam tyl­ko na jed­no – że wo­da może być zatruta. -Gold Fishy
ten-po­całunek-był-w mo­jej-­­noś-tym-czym-jest łyk-wo­dy-w środ­ku-gorą­go-dnia-nie-wpadłam-tyl­ko-na jed­no- że wo­da-może
Choć w Pol­sce wszys­tko jest źle zbu­dowa­ne, lecz Pol­ki są zbu­dowa­ne wybornie. -Kornel Makuszyński
choć-w pol­sce-wszys­tko-jest ź-zbu­dowa­ne-lecz-pol­ki-są zbu­dowa­ne-wybornie