By­liby dos­ko­nali, lecz wad im zabrakło.


by­liby-­ko­nali-lecz-wad-im zabrakło
jan twardowskiby­libydos­ko­nalileczwadim zabrakłoby­liby dos­ko­nalilecz wadwad im zabrakłolecz wad im zabrakło

Cho­ciaż kłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko prawda.Ludzi nie kocha się za to, że są dos­ko­nali, tyl­ko po­mimo to, ze ta­cy nie są.Wol­ność nie dos­ko­nali się przez posłuszeństwo ty­ranom. Posłuszeństwo nie jest sa­mo dla siebie ce­lem. Słusznie też mo­ja na­tura bun­tu­je się prze­ciw­ko wszel­kiej ty­ranii. Cze­muż by mo­ja wo­la dos­tała przy­wilej wol­ności, jeśli­bym nie miał nig­dy go używać? Dos­tałam dzi­siaj pis­mo z urzędu z na­kazem na­tychmias­to­wego podłącze­nia się do ka­nali­zac­ji miejskiej. Do cze­go to doszło ... człowiek nie mo­ze mieć na­wet włas­ne­go szamba. :) Póki do­pisu­je ci szczęście, nikt nie dos­trze­ga twoich wad.Nie dos­trze­ga wad Miłość bezwarunkowa Za­lety na tron Krys­ty­na Sz. 04.06.2014r