By­wa, że jed­na bar­dzo ważna rzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludzi. Ale by­wa też, że mało is­totna rzecz wpływa na całą ich rzeszę.


by­wa-że jed­na-bar­dzo-ważna-rzecz- wpływ-za­led­wie-na gar­stkę-ludzi-ale by­wa-też-że ło-is­totna-rzecz-wpływa-na całą-ich
cecelia ahernby­waże jed­nabar­dzoważnarzeczma wpływza­led­wiena gar­stkęludziale by­wateżże małois­totnawpływana całąichrzeszęże jed­na bar­dzobar­dzo ważnaważna rzeczrzecz ma wpływma wpływ za­led­wieza­led­wie na gar­stkęna gar­stkę ludziale by­wa teżże mało is­totnais­totna rzeczrzecz wpływawpływa na całąna całą ichich rzeszęże jed­na bar­dzo ważnabar­dzo ważna rzeczważna rzecz ma wpływrzecz ma wpływ za­led­wiema wpływ za­led­wie na gar­stkęza­led­wie na gar­stkę ludziże mało is­totna rzeczis­totna rzecz wpływarzecz wpływa na całąwpływa na całą ichna całą ich rzeszęże jed­na bar­dzo ważna rzeczbar­dzo ważna rzecz ma wpływważna rzecz ma wpływ za­led­wierzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkęma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludziże mało is­totna rzecz wpływais­totna rzecz wpływa na całąrzecz wpływa na całą ichwpływa na całą ich rzeszęże jed­na bar­dzo ważna rzecz ma wpływbar­dzo ważna rzecz ma wpływ za­led­wieważna rzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkęrzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludziże mało is­totna rzecz wpływa na całąis­totna rzecz wpływa na całą ichrzecz wpływa na całą ich rzeszę

Pra­ca, bar­dzo dob­ra rzecz, bez­ro­bocie poszło precz! Tyl­ko cze­mu czas harówki... re­setu­je la­tem główki? Mo­rał z fraszki bar­dzo prosty: trze­ba wci­nać wodorosty! Sko­ro pływać w nich nie wolno, żywieniową wy­bierz wolność! Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze.Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje.Zdro­wy rozsądek to rzecz, której każdy pot­rze­buje, mało kto po­siada, a nikt nie wie, że mu brakuje.Ale prze­cież na­wet jeśli bar­dzo się lu­bi kawę i her­batę, nie można ich pić równocześnie z jed­nej filiżanki.Le­piej być po­gar­dzo­nym przez wszys­tkich ludzi niż po­gar­dzić jednym.