By­wa, że korzys­ta­my z dob­ro­ci, ale nudzi­my się dobrymi.


by­wa-że korzys­­my-z dob­ro­-ale-nudzi­my ę-dobrymi
maria dąbrowskaby­waże korzys­ta­myz dob­ro­cialenudzi­my siędobrymiże korzys­ta­my z dob­ro­ciale nudzi­my sięnudzi­my się dobrymiale nudzi­my się dobrymi

Jest źle, gdy para małżeńska nawzajem się nudzi, o wiele gorzej jest jednak, gdy tylko mąż nudzi żonę lub żona męża.Bywa, że korzystamy z dobroci, ale nudzimy się dobrymi....Mężczyz­na jak się nudzi, to mu­si popaskudzić, z in­nym szu­ka swa­dy, choć głowa nie od parady, uda­je ważniaka, ale po co to ko­mu ? Idźże człowieku się wys­pać do domu.dob­rze że człowiek wy­korzys­tu­je małą je­go część przez to by­wa - tyl­ko og­ra­niczo­nym idiotą Gorzkie praw­dy z tru­dem się przełyka, ale za to później korzys­tnie się odbijają.Ludziom zaw­sze się zda­je, że wiedzą całą prawdę. Co do mnie, gwiżdżę na to, ale nieraz już mnie nudzi, kiedy pow­tarzają mi wszys­cy w kółko, żebym pa­miętał o swoim wieku. Cza­sem prze­cież postępuję, jak­bym był znacznie star­szy, niż jes­tem - słowo daję! - ale te­go ludzie nig­dy nie zauważają.