by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych 


by­wa-tak-ze niektóre-mi­nimum-jest większe-od ­ximum-innych 
badtomekby­watakze niektóremi­nimumjest większeod ma­ximuminnych by­wa taktak ze niektóreze niektóre mi­nimummi­nimum jest większejest większe od ma­ximumod ma­ximum innych by­wa tak ze niektóretak ze niektóre mi­nimumze niektóre mi­nimum jest większemi­nimum jest większe od ma­ximumjest większe od ma­ximum innych by­wa tak ze niektóre mi­nimumtak ze niektóre mi­nimum jest większeze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximummi­nimum jest większe od ma­ximum innych by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większetak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximumze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych 

Niektóre zacho­dy słońca są tak różowe, że trud­no o większe bezguście.Każdy może mieć swój dzień, ale niektóre dni są dłuższe od innych.Wszystkie zwierzęta są sobie równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych.Niektóre uczu­cia mu­simy wyk­rzyczeć, bo inaczej wy­buchniemy. Jed­nak niektóre możemy je­dynie wyszep­tać, gdyż są na ty­le de­likat­ne, iż mogą się podrzeć.Ta­ka już ro­la marzeń. Niektóre się spełniają, niektóre są czys­tym wyt­wo­rem naszej wyob­raźni, a jeszcze in­ne nie mają rac­ji bytu. * z mo­jego mob­lo, 18.09.2012r.Niektóre myśli są tak piękne, że aż nie wiado­mo o czym.