By­wają le­ki gor­sze od choroby.


by­wają-­ki-gor­sze-od choroby
publiusz syrusby­wająle­kigor­szeod chorobyby­wają le­kile­ki gor­szegor­sze od chorobyby­wają le­ki gor­szele­ki gor­sze od chorobyby­wają le­ki gor­sze od choroby

Le­kar­stwo by­wa gor­sze od choroby.By­wają uśmie­chy gor­sze niż łzy.Szczęśli­wy jest ten le­karz, które­go wzy­wają do końca choroby.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Naj­gor­sza jest du­ma ludzi.Wolą ob­rażać, kiedy wiedzą, że na­leży przep­ro­sić. Może i zacho­wają twarz, ale stracą so­juszni­ka i naj­lep­sze­go przyjaciela.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.