By­wają ta­kie dni, że wewnętrzny ból zagłusza na­wet trzeźwe myśli.


by­wają-­kie-dni-że wewnętrzny-ból-zagłusza-na­wet-trzeźwe-myśli
nadzieja21by­wająta­kiedniże wewnętrznybólzagłuszana­wettrzeźwemyśliby­wają ta­kieta­kie dniże wewnętrzny bólból zagłuszazagłusza na­wetna­wet trzeźwetrzeźwe myśliby­wają ta­kie dniże wewnętrzny ból zagłuszaból zagłusza na­wetzagłusza na­wet trzeźwena­wet trzeźwe myśliże wewnętrzny ból zagłusza na­wetból zagłusza na­wet trzeźwezagłusza na­wet trzeźwe myśliże wewnętrzny ból zagłusza na­wet trzeźweból zagłusza na­wet trzeźwe myśli

By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko .By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat .Nie możemy ich prze­widzieć .Nie możemy się na nie przy­goto­wać .Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności .By­wają myśli tak głębo­kie, że są w sta­nie pogrążyć autora.Są ta­kie dni, że z nudów, to na­wet założysz na siebie Homonto.By­wają dni, gdy na­wet cyt­ry­na sma­kuje jak naj­lep­sza słodycz, a są też chwi­le, w których kar­mel sta­je się niez­wykle gorzki.I by­wają chwi­le ta­kie jak ta..w dni po­nure i deszczo­we ta­kie jak ten, gdy wszys­tkie zra­nione ser­ca tęsknią do swo­jej szczęśli­wej przeszłości i ludzi którzy ją tworzy­li..ja i mo­je ser­ce zaś nie chce­my znać czy też wspo­minać przeszłości i oso­by która ją tworzyła, liczy się tyl­ko dzień dzi­siej­szy, dzi­siej­sza sza­rość i dzi­siej­szy deszcz..bo czy war­to żyć dniem pop­rzed­nim na­wet jeśli był nad wy­raz słoneczny ? Zdarzają się ta­kie wspom­nienia, który­mi nie ma sen­su dzielić się z przy­jaciółmi. Na­wet jeśli są bo­les­ne. Na­wet jeśli dręczą. Właśnie, można by to tak ująć. W miłości ból jest pro­por­cjo­nal­ny do piękna sa­mego związku.