By­wają małżeństwa zacho­wujące się jak pa­ra ślepców, z których każde cze­go in­ne­go nie widzi.


by­wają-łżeństwa-zacho­wują ę-jak pa­ra-ślepców-z których-każde-cze­go-in­ne­go-nie widzi
irena contiby­wająmałżeństwazacho­wujące sięjak pa­raślepcówz którychkażdecze­goin­ne­gonie widziby­wają małżeństwamałżeństwa zacho­wujące sięzacho­wujące się jak pa­rajak pa­ra ślepcówz których każdekażde cze­gocze­go in­ne­goin­ne­go nie widziby­wają małżeństwa zacho­wujące sięmałżeństwa zacho­wujące się jak pa­razacho­wujące się jak pa­ra ślepcówz których każde cze­gokażde cze­go in­ne­gocze­go in­ne­go nie widziby­wają małżeństwa zacho­wujące się jak pa­ramałżeństwa zacho­wujące się jak pa­ra ślepcówz których każde cze­go in­ne­gokażde cze­go in­ne­go nie widziby­wają małżeństwa zacho­wujące się jak pa­ra ślepcówz których każde cze­go in­ne­go nie widzi

Bywają małżeństwa zachowujące się jak para ślepców, z których każde czego innego nie widzi.Na ogół ludzie starzy od­su­wają od siebie per­spek­tywę śmier­ci i końca wszys­tkiego i zacho­wują się tak, jak gdy­by roz­taczał się przed ni­mi jeszcze długi ok­res życia.- Zno­wu się pokłóci­liśmy... - Kłótnie są pot­rzeb­ne, inaczej byśmy miłości nie do­ceni­li. - Hmm... rac­ja ... ale czy to mu­si tak boleć? - Sko­ro szczęście wy­pełnia nas ra­dością to mu­si is­tnieć coś dzięki cze­mu, emoc­je zacho­wają harmonię - Mądrze powiedziane. Kocha­na A.wszys­tko będzie dob­rze. :) Cza­sem wszys­tko wokół jest tak de­ner­wujące, tak frus­trujące, jak wciąż kołacząca się w głowie myśl, której ni­jak nie można złapać.Ko­bieta nig­dy nie widzi te­go, co dla niej zro­bisz, widzi tyl­ko to, cze­go nie zrobisz.Odmienny obraz każde widzi oko i każde ucho inny słyszy śpiew, a każde serce, gdy wejrzeć głęboko, ukaże własną sromotę i grzech. Diabły ukryte pod ludzkim przebraniem na koniec piekieł zasiedlą podziemia, lecz dobroć, przyjaźń i miłość powstanie z dna serca biednego stworzenia.