By­wają i ta­cy ludzie, którzy w dys­kusjach są niemal idealni, ale w mo­men­cie kon­fron­tacji w ich dłoniach znaj­dują się już tyl­ko kamienie...


by­wają-i ­cy-ludzie-którzy-w dys­kusjach-są niemal-idealni-ale-w mo­men­cie-kon­fron­tacji-w ich-dłoniach-znaj­dują ę-już
niuszaby­wająi ta­cyludziektórzyw dys­kusjachsą niemalidealnialew mo­men­ciekon­fron­tacjiw ichdłoniachznaj­dują sięjużtyl­kokamienieby­wają i ta­cyi ta­cy ludziektórzy w dys­kusjachw dys­kusjach są niemalsą niemal idealniale w mo­men­ciew mo­men­cie kon­fron­tacjikon­fron­tacji w ichw ich dłoniachdłoniach znaj­dują sięznaj­dują się jużjuż tyl­kotyl­ko kamienieby­wają i ta­cy ludziektórzy w dys­kusjach są niemalw dys­kusjach są niemal idealniale w mo­men­cie kon­fron­tacjiw mo­men­cie kon­fron­tacji w ichkon­fron­tacji w ich dłoniachw ich dłoniach znaj­dują siędłoniach znaj­dują się jużznaj­dują się już tyl­kojuż tyl­ko kamieniektórzy w dys­kusjach są niemal idealniale w mo­men­cie kon­fron­tacji w ichw mo­men­cie kon­fron­tacji w ich dłoniachkon­fron­tacji w ich dłoniach znaj­dują sięw ich dłoniach znaj­dują się jużdłoniach znaj­dują się już tyl­koznaj­dują się już tyl­ko kamienieale w mo­men­cie kon­fron­tacji w ich dłoniachw mo­men­cie kon­fron­tacji w ich dłoniach znaj­dują siękon­fron­tacji w ich dłoniach znaj­dują się jużw ich dłoniach znaj­dują się już tyl­kodłoniach znaj­dują się już tyl­ko kamienie

Ci, którzy znaj­dują się na dnie, już nie boją się upadku. -Julian Mikołajczak
ci-którzy-znaj­dują ę-na dnie-już-nie boją ę-upadku
Naj­większym grzechem uczci­wych ludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnym złem. -Olivia Goldsmith
naj­większym-grzechem-uczci­wych-ludzi-jest bez­czyn­ność-w kon­fron­tacji-z ewi­den­tnym-złem
Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem. -Leszek Kumor
dla-ludzi-którzy-znaj­dują ę-na ś­pym-torze-wy­kole­jenie ę-by­wa-ratunkiem
Jakże chętnie ludzie re­zyg­nują z siebie! To zro­zumiałe, bo siebie trud­no znieść. Tłumy jed­nostek szu­kają pro­roka, ale naj­częściej znaj­dują führera. -Sławomir Mrożek
jakże-chętnie-ludzie-re­zyg­nują-z siebie-to zro­zumiałe-bo siebie-trud­no-znieść-tłumy jed­nostek-szu­kają-pro­roka-ale