By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze.


by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
jean de la bruyéreby­wająko­bietymiłującebar­dziejpieniądzeniżprzy­jacióła kochankówpieniądzeby­wają ko­bietyko­biety miłującemiłujące bar­dziejbar­dziej pieniądzepieniądze niżniż przy­jacióła kochanków bar­dziejbar­dziej niżniż pieniądzeby­wają ko­biety miłująceko­biety miłujące bar­dziejmiłujące bar­dziej pieniądzebar­dziej pieniądze niżpieniądze niż przy­jacióła kochanków bar­dziej niżbar­dziej niż pieniądzeby­wają ko­biety miłujące bar­dziejko­biety miłujące bar­dziej pieniądzemiłujące bar­dziej pieniądze niżbar­dziej pieniądze niż przy­jacióła kochanków bar­dziej niż pieniądzeby­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądzeko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niżmiłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół

Ludzie bar­dziej ce­nią so­bie pieniądze niż ludzi  -Ciarka
ludzie-bar­dziej-­ą-so­bie-pieniądze-ż-ludzi 
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS
im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami