By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze.


by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
jean de la bruyéreby­wająko­bietymiłującebar­dziejpieniądzeniżprzy­jacióła kochankówpieniądzeby­wają ko­bietyko­biety miłującemiłujące bar­dziejbar­dziej pieniądzepieniądze niżniż przy­jacióła kochanków bar­dziejbar­dziej niżniż pieniądzeby­wają ko­biety miłująceko­biety miłujące bar­dziejmiłujące bar­dziej pieniądzebar­dziej pieniądze niżpieniądze niż przy­jacióła kochanków bar­dziej niżbar­dziej niż pieniądzeby­wają ko­biety miłujące bar­dziejko­biety miłujące bar­dziej pieniądzemiłujące bar­dziej pieniądze niżbar­dziej pieniądze niż przy­jacióła kochanków bar­dziej niż pieniądzeby­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądzeko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niżmiłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół

Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Ludzie bar­dziej ce­nią so­bie pieniądze niż ludzi Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami...W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe.