By­wają ludzie z cha­rak­te­rem i ludzie, którzy ule­gają włas­nym zachcian­kom, po­zując na zmusza­nych. Ci drudzy są po pros­tu słabi. Ski­niesz - biegną. Po­tem ktoś in­ny skinie...


by­wają-ludzie-z cha­rak­te­rem-i ludzie-którzy-ule­gają-włas­nym-zachcian­kom-po­zując-na zmusza­nych-ci drudzy-są po pros­
aleksander minkowskiby­wająludziez cha­rak­te­remi ludziektórzyule­gająwłas­nymzachcian­kompo­zującna zmusza­nychci drudzysą po pros­tusłabiski­niesz  biegnąpo­tem ktośin­nyskinieby­wają ludzieludzie z cha­rak­te­remz cha­rak­te­rem i ludziektórzy ule­gająule­gają włas­nymwłas­nym zachcian­kompo­zując na zmusza­nychci drudzy są po pros­tusą po pros­tu słabipo­tem ktoś in­nyin­ny skinieby­wają ludzie z cha­rak­te­remludzie z cha­rak­te­rem i ludziektórzy ule­gają włas­nymule­gają włas­nym zachcian­komci drudzy są po pros­tu słabipo­tem ktoś in­ny skinie

Są ludzie, którzy swoim cha­rak­te­rem niszczą to, co zbu­dowa­li rozumem. -Dimitrios Kamburoglu
są ludzie-którzy-swoim-cha­rak­te­rem-niszczą-to-co zbu­dowa­li-rozumem
Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać. -Alfred Adler
ludzie-ge­nial­-są podzi­wiani-bo­gatym ę-zaz­droś-potęż-budzą-strach-ale-tyl­ko-ludziom-z cha­rak­te­rem-można-zaufać
Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma. -Maria Szyszkowska
cha­rak­ter-można-uk­ształto­wać-pop­rzez-in­tensywną-pracę-nad-zmianą-cha­rak­te­ru-włas­ne­go-pisma
Człowiek po­siada pew­ne przew­rotne cechy cha­rak­te­ru, które kom­pli­kują naj­pros­tsze rzeczy. -Warren Buffett
człowiek-po­siada-pew­ne-przew­rotne-cechy-cha­rak­te­ru-które-kom­pli­kują-naj­pros­tsze-rzeczy
Są ludzie, którzy mają ot­warte więcej okien...w jed­nym roz­ma­wiają z Tobą, w in­nych o Tobie. -odmienna
są ludzie-którzy-mają-ot­warte-więcej-okienw-jed­nym-roz­­wiają-z tobą-w in­nych-o tobie