By­wają myśli i praw­dy złote o treści mglistej Są i te prak­tyczne z codzien­ności o oczy­wis­tości oczywistej Ko­bieto drap i pieść swo­jemu mężczyźnie fałdki na mosznie Niech wieczór je­go ra­dośnie mi­ja w błogości rozkosznej A po­tem świ­tem to dla was gwiaz­dy i księżyc zgod­nie bledną Mężczyz­no scho­waj pis­to­let we wnętrzu ko­biety i bądźcie jedno 


by­wają-myśli-i praw­dy-złote-o treś-mglistej-są-i te prak­tyczne-z codzien­noś-o oczy­wis­toś-oczywistej-ko­bieto-drap-i pieść
fyrfleby­wająmyślii praw­dyzłoteo treścimglisteji te prak­tycznez codzien­nościo oczy­wis­tościoczywistejko­bietodrapi pieśćswo­jemumężczyźniefałdkina mosznieniechwieczórje­gora­dośniemi­jaw błogościrozkosznejpo­temświ­temto dlawasgwiaz­dyi księżyczgod­nieblednąmężczyz­noscho­wajpis­to­letwe wnętrzuko­bietyi bądźciejedno by­wają myślimyśli i praw­dyi praw­dy złotezłote o treścio treści mglistejmglistej sąsą i te prak­tycznei te prak­tyczne z codzien­nościz codzien­ności o oczy­wis­tościo oczy­wis­tości oczywistejoczywistej ko­bietoko­bieto drapdrap i pieśći pieść swo­jemuswo­jemu mężczyźniemężczyźnie fałdkifałdki na moszniena mosznie niechniech wieczórwieczór je­goje­go ra­dośniera­dośnie mi­jami­ja w błogościw błogości rozkosznejpo­tem świ­temświ­tem to dlato dla waswas gwiaz­dygwiaz­dy i księżyci księżyc zgod­niezgod­nie blednąbledną mężczyz­nomężczyz­no scho­wajscho­waj pis­to­letpis­to­let we wnętrzuwe wnętrzu ko­bietyko­biety i bądźciei bądźcie jedno by­wają myśli i praw­dymyśli i praw­dy złotei praw­dy złote o treścizłote o treści mglistejo treści mglistej sąmglistej są i te prak­tycznesą i te prak­tyczne z codzien­nościi te prak­tyczne z codzien­ności o oczy­wis­tościz codzien­ności o oczy­wis­tości oczywistejo oczy­wis­tości oczywistej ko­bietooczywistej ko­bieto drapko­bieto drap i pieśćdrap i pieść swo­jemui pieść swo­jemu mężczyźnieswo­jemu mężczyźnie fałdkimężczyźnie fałdki na moszniefałdki na mosznie niechna mosznie niech wieczórniech wieczór je­gowieczór je­go ra­dośnieje­go ra­dośnie mi­jara­dośnie mi­ja w błogościmi­ja w błogości rozkosznejrozkosznej a po­tema po­tem świ­tempo­tem świ­tem to dlaświ­tem to dla wasto dla was gwiaz­dywas gwiaz­dy i księżycgwiaz­dy i księżyc zgod­niei księżyc zgod­nie blednązgod­nie bledną mężczyz­nobledną mężczyz­no scho­wajmężczyz­no scho­waj pis­to­letscho­waj pis­to­let we wnętrzupis­to­let we wnętrzu ko­bietywe wnętrzu ko­biety i bądźcieko­biety i bądźcie jedno 

Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd.Za­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­biety, ale tyl­ko dla­tego, żeby jej oczy były nim zajęte.Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia.Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety. Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony.Weź mo­je ser­ce. Nie chcę go więcej. Zam­knij je w swo­jej pry­wat­nej szka­tułce. Klucz scho­waj dob­rze, bym go nie zna­lazł i nie ot­worzył by łza­mi się za­lać. Scho­waj me ser­ce w krwi twej bu­tel­ce. Utop je słod­ko i nie py­taj więcej czy ja Cię kocham, gdyż wiesz dos­ko­nale, że lub Ciebie kocham, lub ni­kogo, wca­le. * Dla Joasi * Cichym szep­tem na­wiązała się namiętność. I do­tykiem codzien­ności zgasł płomień pożąda­nia, co ku niebu wzla­tywał, by po­tem spaść ... w prze­paść wchodzących westchnień