By­wają uśmie­chy gor­sze niż łzy.


by­wają-uśmie­chy-gor­sze-ż-łzy
iwan turgieniewby­wająuśmie­chygor­szeniżłzyby­wają uśmie­chyuśmie­chy gor­szegor­sze niżniż łzyby­wają uśmie­chy gor­szeuśmie­chy gor­sze niżgor­sze niż łzyby­wają uśmie­chy gor­sze niżuśmie­chy gor­sze niż łzyby­wają uśmie­chy gor­sze niż łzy

By­wają le­ki gor­sze od choroby.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Naj­gor­sza jest du­ma ludzi.Wolą ob­rażać, kiedy wiedzą, że na­leży przep­ro­sić. Może i zacho­wają twarz, ale stracą so­juszni­ka i naj­lep­sze­go przyjaciela.Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota.Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.