By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść.


by­wają-w życiu-chwi­-których-ból-da­ ę-zmie­rzyć-do­piero-po ­go-przeżyciu-i wówczas-dzi­wi-nas-iż zdołaliśmy-go znieść
maria kalergisby­wająw życiuchwi­lektórychbólda­je sięzmie­rzyćdo­pieropo je­goprzeżyciui wówczasdzi­winasiż zdołaliśmygo znieśćby­wają w życiuw życiu chwi­lektórych bólból da­je sięda­je się zmie­rzyćzmie­rzyć do­pierodo­piero po je­gopo je­go przeżyciui wówczas dzi­widzi­wi nasiż zdołaliśmy go znieśćby­wają w życiu chwi­lektórych ból da­je sięból da­je się zmie­rzyćda­je się zmie­rzyć do­pierozmie­rzyć do­piero po je­godo­piero po je­go przeżyciui wówczas dzi­wi nasktórych ból da­je się zmie­rzyćból da­je się zmie­rzyć do­pieroda­je się zmie­rzyć do­piero po je­gozmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciuktórych ból da­je się zmie­rzyć do­pieroból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­goda­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu

Bywają w życiu chwile, których ból daje się zmierzyć dopiero po jego przeżyciu, i wówczas dziwi nas, iż zdołaliśmy go znieść. -Maria Kalergi
bywają-w-życiu-chwile-których-ból-daje-ę-zmierzyć-dopiero-po-jego-przeżyciu-i-wówczas-dziwi-nas-iż-zdołaliśmy-go-znieść
Zmierz to, co się da zmie­rzyć i spraw, by to, cze­go się nie da zmie­rzyć, dało się zmierzyć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zmierz-to-co ę-da zmie­rzyć-i spraw-by to-cze­go ę-nie da zmie­rzyć-dało ę-zmierzyć
Praw­dzi­wa sa­mot­ność zaczy­na się od chwi­li, kiedy człowiek nie może już dłużej znieść włas­ne­go towarzystwa. -Jacek Wejroch
praw­dzi­wa-­­ność-zaczy­na ę-od chwi­li-kiedy-człowiek-nie może-już-dłużej-znieść-włas­ne­go-towarzystwa
Szczęście składa się ze wspomnień nieszczęść, których zdołaliśmy uniknąć. -Anne Louise Stael - Holstein
szczęście-składa-ę-ze-wspomnień-nieszczęść-których-zdołaliśmy-uniknąć
By­wają chwi­le, w których mrok no­cy, zim­no os­trza, wil­goć poręczy mos­tu są tak kuszące... -Nadzieja21
by­wają-chwi­-w których-mrok-no­cy-zim­no-os­trza-wil­goć-poręczy-mos­-są tak-kuszą