Być ni­kim, ale sobą, w świecie, który ro­bi wszys­tko, co w je­go mo­cy, dniami i no­cami, by zro­bić z ciebie prze­ciętniaka, oz­nacza walkę w naj­cięższej bit­wie w ja­kiej da­ne było wal­czyć ludzkości i która nig­dy się nie skończy.


być-­kim-ale-sobą-w świecie-który-ro­bi-wszys­tko-co w ­go-mo­cy-dniami-i no­cami-by zro­bić-z ciebie-prze­ętniaka-oz­nacza
edward estlin cummingsbyćni­kimalesobąw świeciektóryro­biwszys­tkoco w je­gomo­cydniamii no­camiby zro­bićz ciebieprze­ciętniakaoz­naczawalkęw naj­cięższejbit­wiew ja­kiejda­nebyłowal­czyćludzkościi któranig­dy sięnie skończybyć ni­kimale sobąktóry ro­biro­bi wszys­tkoco w je­go mo­cydniami i no­camiby zro­bić z ciebiez ciebie prze­ciętniakaoz­nacza walkęwalkę w naj­cięższejw naj­cięższej bit­wiebit­wie w ja­kiejw ja­kiej da­neda­ne byłobyło wal­czyćwal­czyć ludzkościludzkości i którai która nig­dy sięnig­dy się nie skończyktóry ro­bi wszys­tkoby zro­bić z ciebie prze­ciętniakaoz­nacza walkę w naj­cięższejwalkę w naj­cięższej bit­wiew naj­cięższej bit­wie w ja­kiejbit­wie w ja­kiej da­new ja­kiej da­ne byłoda­ne było wal­czyćbyło wal­czyć ludzkościwal­czyć ludzkości i któraludzkości i która nig­dy sięi która nig­dy się nie skończy

Jes­teś moją na­jukochańszą przy­jaciółką, kocham Cię i mar­twię się o Ciebie, a to oz­nacza, że nic nie mu­sisz ro­bić sama. Przy­jaźń oz­nacza, że nig­dy nie jes­teś sa­ma. Oz­nacza, że is­tnieje ściana so­lidar­ności, na­wet jeśli wszys­tko wokół Ciebie zaczy­na się walić. Możesz na mnie zaw­sze liczyć ! Mi­mo wszystko Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Dni liczy, życie nasze pór ro­ku nutami. Nie wszys­tko piękne zawsze za­leżne ja­kimi krokami. Pięknem kiedyś la­to powiało na drodze Ciebie stawiając. Wszys­tko co było spłowiało, z Tobą to na życie zamach. Więc idź da­lej ze mną pod rękę w świat niez­na­ny jutrem. Ja sobą poręczę że wszys­tko nie było snem. Dzień na­rodzin codzien­nie obchodzimy wspólnie i osobno. Bo sobą się cieszymy i jes­teśmy parą zgodną . 100 la­tek Kochanie Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę.