Być ni­kim to w grun­cie rzeczy przywilej.


być-­kim-to w grun­cie-rzeczy-przywilej
simone de beauvoirbyćni­kimto w grun­cierzeczyprzywilejbyć ni­kimni­kim to w grun­cieto w grun­cie rzeczyrzeczy przywilejbyć ni­kim to w grun­cieni­kim to w grun­cie rzeczyto w grun­cie rzeczy przywilejbyć ni­kim to w grun­cie rzeczyni­kim to w grun­cie rzeczy przywilejbyć ni­kim to w grun­cie rzeczy przywilej

Miałam myśl przed zacho­dem słońca, ale w grun­cie rzeczy chodziło o to, że wys­tar­czy abyś poz­wo­lił mi być sobą, by zos­tać moim przyjacielem.Być nikim to w gruncie rzeczy przywilej.Ge­niusz w grun­cie rzeczy jest tyl­ko za­haro­wanym talentem.Mądrość w grun­cie rzeczy to tyl­ko oczyszczo­na ener­gia szczęścia.Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Życze­nia kochan­ka dają się w grun­cie rzeczy wy­jaśnić cieka­wością. To ona jest sprężyną serca.