Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy.


być-człowiekiem-to znaczy-być-skiero­wanym-na coś-lub-na ko­goś-być-od­da­nym-dziełu-które­mu ę-poświęca­my-człowieko­wi
viktor franklbyćczłowiekiemto znaczybyćskiero­wanymna coślubna ko­gośod­da­nymdziełuktóre­mu siępoświęca­myczłowieko­wiktóre­gokocha­mybo­guktóre­musłużymybyć człowiekiemczłowiekiem to znaczyto znaczy byćbyć skiero­wanymskiero­wanym na cośna coś lublub na ko­gośbyć od­da­nymod­da­nym dziełuktóre­mu się poświęca­myktóre­go kocha­mylub bo­guktóre­mu służymybyć człowiekiem to znaczyczłowiekiem to znaczy byćto znaczy być skiero­wanymbyć skiero­wanym na cośskiero­wanym na coś lubna coś lub na ko­gośbyć od­da­nym dziełu

Na­leży zaw­sze być za­kocha­nym - to powód dla które­go nig­dy nie po­win­no się brać ślubu. -Magdalena Samozwaniec
na­ży-zaw­sze-być-za­kocha­nym- to powód-dla-które­go-nig­dy-nie po­win­no ę-brać-ślubu
War­to is­tnieć! Żeby poz­nać świat, kochać ko­goś, być czyimś przy­jacielem lub po pros­tu być ko­muś pomocny. -Tadeusz Kotarbiński
war­to-is­tnieć-Żeby-poz­nać-świat-kochać-ko­goś-być-czyimś-przy­jacielem-lub-po pros­-być-ko­muś-pomocny
Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem. -Devin
być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
Być człowiekiem znaczy: każdego dnia starać się być lepszym. -Friedrich Dessauer
być-człowiekiem-znaczy-każdego-dnia-starać-ę-być-lepszym