Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy.


być-człowiekiem-to znaczy-być-skiero­wanym-na coś-lub-na ko­goś-być-od­da­nym-dziełu-które­mu ę-poświęca­my-człowieko­wi
viktor franklbyćczłowiekiemto znaczybyćskiero­wanymna coślubna ko­gośod­da­nymdziełuktóre­mu siępoświęca­myczłowieko­wiktóre­gokocha­mybo­guktóre­musłużymybyć człowiekiemczłowiekiem to znaczyto znaczy byćbyć skiero­wanymskiero­wanym na cośna coś lublub na ko­gośbyć od­da­nymod­da­nym dziełuktóre­mu się poświęca­myktóre­go kocha­mylub bo­guktóre­mu służymybyć człowiekiem to znaczyczłowiekiem to znaczy byćto znaczy być skiero­wanymbyć skiero­wanym na cośskiero­wanym na coś lubna coś lub na ko­gośbyć od­da­nym dziełu

My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda.Na­leży zaw­sze być za­kocha­nym - to powód dla które­go nig­dy nie po­win­no się brać ślubu.War­to is­tnieć! Żeby poz­nać świat, kochać ko­goś, być czyimś przy­jacielem lub po pros­tu być ko­muś pomocny.Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem.Być człowiekiem znaczy: każdego dnia starać się być lepszym.Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.