Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy.


być-dla-ko­goś-aniołem-nieść-nadzieję- to naj­większy-suk­-naszej-duszy
płonącabyćdlako­gośaniołemnieśćnadzieję to naj­większysuk­cesnaszejduszybyć dladla ko­gośko­goś aniołemnieść nadzieję to naj­większy suk­cessuk­ces naszejnaszej duszybyć dla ko­gośdla ko­goś aniołem to naj­większy suk­ces naszejsuk­ces naszej duszybyć dla ko­goś aniołem to naj­większy suk­ces naszej duszy

Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. -Benjamin Disraeli
na­wet-naj­większy-suk­-w życiu-pub­licznym-nie wy­nag­rodzi-po­rażki-w domu
Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka. -Terry Pratchett
jeśli-chce ę-od­nieść-suk­-w świecie-przestępczym-trze­ba-mieć-re­putację-uczci­wego-człowieka
Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
im większy-od­no­sisz-suk­-tym-więcej-mu­sisz-poświęć-te­go-co kiedyś-posiadałeś
Suk­ces - naj­lep­sza z zemst. -Bruno
suk­- naj­lep­sza-z zemst
Naj­większy kom­ple­ment dla ko­biety po­wie­dzieć jej, że jest normalna... naj­większy, chy­ba w oczach mężczyz­ny :)  -Agnes123122
naj­większy-kom­ple­ment-dla-ko­biety-po­wie­dzieć-jej-że jest normalna-naj­większy-chy­ba-w oczach-mężczyz­ny-