Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.


być-dob­rym-to jest coś-ale-postępo­wać-dob­rze-to znacznie-więcej
robert baden-powellbyćdob­rymto jest cośalepostępo­waćdob­rzeto znaczniewięcejbyć dob­rymdob­rym to jest cośale postępo­waćpostępo­wać dob­rzedob­rze to znacznieto znacznie więcejbyć dob­rym to jest cośale postępo­wać dob­rzepostępo­wać dob­rze to znaczniedob­rze to znacznie więcejale postępo­wać dob­rze to znaczniepostępo­wać dob­rze to znacznie więcejale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej

Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje? Ar­tysta, który ro­bi coś za dob­rze, jeżeli się nie pil­nu­je, zaczy­na po pew­nym cza­sie po­pisy­wać się, sta­rać o efek­ty, i w końcu ro­bi to coś znacznie gorzej.W sztu­ce może być coś dob­rze zro­bione al­bo źle, nic więcej.Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być.Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym.