Być dobrym jest szlachetnie. Lecz uczyć innych, jak oni mają być dobrzy, jest jeszcze szlachetniejsze i nie wymaga tyle wysiłku.


być-dobrym-jest-szlachetnie-lecz-uczyć-innych-jak-oni-mają-być-dobrzy-jest-jeszcze-szlachetniejsze-i-nie-wymaga-tyle-wysiłku
mark twainbyćdobrymjestszlachetnieleczuczyćinnychjakonimająbyćdobrzyjeszczeszlachetniejszeniewymagatylewysiłkubyć dobrymdobrym jestjest szlachetnielecz uczyćuczyć innychjak onioni mająmają byćbyć dobrzyjest jeszczejeszcze szlachetniejszeszlachetniejsze ii nienie wymagawymaga tyletyle wysiłkubyć dobrym jestdobrym jest szlachetnielecz uczyć innychjak oni mająoni mają byćmają być dobrzyjest jeszcze szlachetniejszejeszcze szlachetniejsze iszlachetniejsze i niei nie wymaganie wymaga tylewymaga tyle wysiłkubyć dobrym jest szlachetniejak oni mają byćoni mają być dobrzyjest jeszcze szlachetniejsze ijeszcze szlachetniejsze i nieszlachetniejsze i nie wymagai nie wymaga tylenie wymaga tyle wysiłkujak oni mają być dobrzyjest jeszcze szlachetniejsze i niejeszcze szlachetniejsze i nie wymagaszlachetniejsze i nie wymaga tylei nie wymaga tyle wysiłku

Dobroć, która nie jest bezgraniczna, nie zasługuje na to miano. Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym!Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym!Źródłem wszelkich osiągnięć jest wola, by być tak dobrym, jak to tylko możliwe.Myślisz - już niżej spaść nie możesz, Prze­cież nie może być już gorzej. Z nadzieją sta­wiasz na tą je­dyną kartę Lecz życie szyb­ko spro­wadza Cię na ziemię, Po­kazując, jak bar­dzo się myliłeś... Nig­dy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Nigdy. ...Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone.Wszystko co tradycyjne jest łatwe do polubienia i nie wymaga wysiłku.