Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego.


być-głup­cem-i zda­wać-so­bie-z te­go-sprawę- lep­sze-to ż-być-głup­cem-i uważać ę-za mądrego
gautama budda (siddhartha gautama)byćgłup­cemi zda­waćso­biez te­gosprawę lep­szeto niżbyći uważać sięza mądregobyć głup­cemgłup­cem i zda­waći zda­wać so­bieso­bie z te­goz te­go sprawę lep­sze to niżto niż byćbyć głup­cemgłup­cem i uważać sięi uważać się za mądregobyć głup­cem i zda­waćgłup­cem i zda­wać so­biei zda­wać so­bie z te­goso­bie z te­go sprawę lep­sze to niż byćto niż być głup­cembyć głup­cem i uważać sięgłup­cem i uważać się za mądregobyć głup­cem i zda­wać so­biegłup­cem i zda­wać so­bie z te­goi zda­wać so­bie z te­go sprawę lep­sze to niż być głup­cemto niż być głup­cem i uważać siębyć głup­cem i uważać się za mądregobyć głup­cem i zda­wać so­bie z te­gogłup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę lep­sze to niż być głup­cem i uważać sięto niż być głup­cem i uważać się za mądrego

Głup­cem wol­no być każde­mu, ale pod jed­nym wa­run­kiem: żeby nie da­wał złego przykładu.Nie uważaj się za mądre­go, jeśli nie masz od­wa­gi naz­wać siebie głup­cem i nie uważaj się za głup­ca, jeśli nig­dy nie naz­wiesz siebie mądrym.W grud­niu chodzi o to, żeby być trochę smut­niej­szym. Opo­wiadać krótszy­mi zda­niami i mniej uśmie­chać się pięknie. Mieć ta­kie oczy zas­pa­ne, jak po­ranek. Nie do­pijać ka­wy, przyk­ry­wać się ko­cem za dnia i usy­piać w so­bie słońce. Grudzień to ta­ka depresja. Miesiąc moich urodzin.Jes­tem głup­cem, wy­bacz mi, gdy­byś je widział, te oczy! Mówisz mi że głup­cem jestem Ależ ja się z tym zgadzam nap­rawdę A te­raz tak szczerze mi po­wiedz Kim ty jes­teś ?? Kto jest głup­cem? Kto tra­ci wszys­tko, co otrzymał.