Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem.


być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
devinbyćjak cieńto nie znaczystraszyćskra­dać sięza kimśin­nymbyć jak cieńto znaczyrównieżkochaći troszczyć się– byćczyimśaniołemstróżembyć jak cieńto nie znaczy straszyćskra­dać się za kimśza kimś in­nymto znaczy równieżrównież kochaćkochać i troszczyć sięi troszczyć się – być– być czyimśczyimś aniołemaniołem stróżemskra­dać się za kimś in­nymto znaczy również kochaćrównież kochać i troszczyć siękochać i troszczyć się – byći troszczyć się – być czyimś– być czyimś aniołemczyimś aniołem stróżem

Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym.Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy.Pot­ra­fiła być łagod­na, czuła i uległa, prze­konał się, że ta sa­ma ko­bieta pot­ra­fi być dla dwu różnych mężczyzn kimś in­nym. Za­kochała się i jak gdy­by scho­wała pa­zury, a ut­ra­ciw­szy daw­ny swój egoizm była te­raz wzruszająco bez­bron­na, jak wszys­cy, którzy kochają bar­dziej, niż są kochani.Człowiek nie może być – jak część składo­wa maszy­ny – uczu­ciowo obojętny; mu­si kochać i niena­widzić, a także być kocha­nym i nienawidzonym.Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął.