Być może demokrację należy rozumieć w ten sposób, że wady niektórych są dostępne dla wszystkich.


być-może-demokrację-należy-rozumieć-w-ten-sposób-że-wady-niektórych-są-dostępne-dla-wszystkich
henry francois becquebyćmożedemokracjęnależyrozumiećtensposóbżewadyniektórychdostępnedlawszystkichbyć możemoże demokracjędemokrację należynależy rozumiećrozumieć ww tenten sposóbże wadywady niektórychniektórych sąsą dostępnedostępne dladla wszystkichbyć może demokracjęmoże demokrację należydemokrację należy rozumiećnależy rozumieć wrozumieć w tenw ten sposóbże wady niektórychwady niektórych sąniektórych są dostępnesą dostępne dladostępne dla wszystkichbyć może demokrację należymoże demokrację należy rozumiećdemokrację należy rozumieć wnależy rozumieć w tenrozumieć w ten sposóbże wady niektórych sąwady niektórych są dostępneniektórych są dostępne dlasą dostępne dla wszystkichbyć może demokrację należy rozumiećmoże demokrację należy rozumieć wdemokrację należy rozumieć w tennależy rozumieć w ten sposóbże wady niektórych są dostępnewady niektórych są dostępne dlaniektórych są dostępne dla wszystkich

Tylko wielkim jest dane mówić o sobie w ten sposób, jakby mówili o każdym i o wszystkich. -Jan Parandowski
tylko-wielkim-jest-dane-mówić-o-sobie-w-ten-sposób-jakby-mówili-o-każdym-i-o-wszystkich
Tyl­ko wiel­kim jest da­ne mówić o so­bie w ten sposób, jak­by mówi­li o każdym i o wszystkich. -Jan Parandowski
tyl­ko-wiel­kim-jest da­ne-mówić-o so­bie-w ten-sposób-jak­by-mówi­li-o każdym-i o wszystkich
Kto wychwala złego księcia, sam okrywa się niesławą wszystkich niegodziwości, którym w ten sposób przytakuje. -Montesquieu
kto-wychwala-złego-księcia-sam-okrywa-ę-niesławą-wszystkich-niegodziwoś-którym-w-ten-sposób-przytakuje
Wzorowy może być jeno ten, dla którego osąd innych nie istnieje. -Czuang-Cy
wzorowy-może-być-jeno-ten-dla-którego-osąd-innych-nie-istnieje
Prawo musi być obiektywne. Może i niektórych karze niepotrzebnie, ale w każdym razie chroni pozostałych. -Anna Jokai
prawo-musi-być-obiektywne-może-i-niektórych-karze-niepotrzebnie-ale-w-każdym-razie-chroni-pozostałych