Być może marze­nia się spełniają. Ale to, o czym ja marzę przek­racza gra­nice ludzkich możliwości...


być-może-marze­nia ę-spełniają-ale to-o czym-ja marzę-przek­racza-gra­nice-ludzkich-możliwoś
ksiezycowanocbyćmożemarze­nia sięspełniająale too czymja marzęprzek­raczagra­niceludzkichmożliwościbyć możemoże marze­nia sięmarze­nia się spełniająo czym ja marzęja marzę przek­raczaprzek­racza gra­nicegra­nice ludzkichludzkich możliwościbyć może marze­nia sięmoże marze­nia się spełniająo czym ja marzę przek­raczaja marzę przek­racza gra­niceprzek­racza gra­nice ludzkichgra­nice ludzkich możliwościbyć może marze­nia się spełniająo czym ja marzę przek­racza gra­niceja marzę przek­racza gra­nice ludzkichprzek­racza gra­nice ludzkich możliwościo czym ja marzę przek­racza gra­nice ludzkichja marzę przek­racza gra­nice ludzkich możliwości

Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! To­piąc marze­nia umiera­my zbyt młodo… Zaś podążając za ni­mi, możemy w pew­nym mo­men­cie przek­roczyć niebez­pie­czną gra­nice, gdzie już nic nie będzie ta­kie jak kiedyś… Gra­nice przyz­woitości naj­częściej przek­racza się we dwoje.Tyl­ko miłość jest wie­czna i przek­racza gra­nice czasu.•  Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.