Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować godnie z naturą, słuchając jej głosu.


być-rozumnym-to-największa-cnota-a-mądrość-polega-na-tym-by-mówić-prawdę-i-postępować-godnie-z-naturą-słuchając-jej-głosu
heraklit z efezubyćrozumnymtonajwiększacnotamądrośćpoleganatymbymówićprawdępostępowaćgodnienaturąsłuchającjejgłosubyć rozumnymnajwiększa cnotamądrość polegapolega nana tymby mówićmówić prawdęprawdę ii postępowaćpostępować godniegodnie zz naturąsłuchając jejjej głosurozumnym to największaa mądrość polegamądrość polega napolega na tymby mówić prawdęmówić prawdę iprawdę i postępowaći postępować godniepostępować godnie zgodnie z naturąsłuchając jej głosubyć rozumnym to największarozumnym to największa cnotaa mądrość polega namądrość polega na tymby mówić prawdę imówić prawdę i postępowaćprawdę i postępować godniei postępować godnie zpostępować godnie z naturąbyć rozumnym to największa cnotaa mądrość polega na tymby mówić prawdę i postępowaćmówić prawdę i postępować godnieprawdę i postępować godnie zi postępować godnie z naturą

Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu.Mądrość polega na tym, aby nie być szalonym, jeśli tylko usprawiedliwiają to okoliczności.Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa - mądrze czynić.Me osiągniesz nic na tym świecie bez odwagi To największa cnota umysłu, obok honoru.Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie.Mądrość polega na tym, żeby uśpić zmysły, a obudzić rozum.