Być szczęśli­wym - te­go trze­ba się uczyć.


być-szczęśli­wym- te­go-trze­ba ę-uczyć
eurypidesbyćszczęśli­wym te­gotrze­ba sięuczyćbyć szczęśli­wym te­go trze­ba siętrze­ba się uczyć te­go trze­ba się uczyć

Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.Aby być szczęśli­wym w miłości, trze­ba być geniuszem.Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować.Nikt, kto kocha, nie może być naz­wa­ny nie­szczęśli­wym. Na­wet nie­szczęśli­wa miłość ma swoją tęczę.