Być tak da­lece kimś, że można so­bie poz­wo­lić na by­cie nikim.


być-tak-da­lece-kimś-że można-so­bie-poz­wo­lić-na by­cie-nikim
maria dąbrowskabyćtakda­lecekimśże możnaso­biepoz­wo­lićna by­cienikimbyć taktak da­leceda­lece kimśże można so­bieso­bie poz­wo­lićpoz­wo­lić na by­ciena by­cie nikimbyć tak da­lecetak da­lece kimśże można so­bie poz­wo­lićso­bie poz­wo­lić na by­ciepoz­wo­lić na by­cie nikimbyć tak da­lece kimśże można so­bie poz­wo­lić na by­cieso­bie poz­wo­lić na by­cie nikimże można so­bie poz­wo­lić na by­cie nikim

Cza­sami w życiu można so­bie poz­wo­lić na kom­fort by­cia smutnym.ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia.Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię.Dom rodzin­ny jest zwyk­le miej­scem, gdzie wyłado­wuje się nag­ro­madzo­ne w ciągu dnia ura­zy. Jest miej­scem oczyszcze­nia, w którym można poz­wo­lić so­bie na więcej niż po­za domem.Szczęśli­we za­kończe­nie to luk­sus na ja­ki może poz­wo­lić so­bie fikcja.By­cie sobą jest tak roz­pow­szechnionym ste­reoty­pem ludzkiego zacho­wania, że praw­dzi­wi in­dy­widualiści wolą być kimś innym.