Być wol­nym... to nic, ale odzys­kać wol­ność - to niebo.


być-wol­nym-to nic-ale-odzys­kać-wol­ność- to niebo
johann gottlieb fichtebyćwol­nymto nicaleodzys­kaćwol­ność to niebobyć wol­nymwol­nym to nicale odzys­kaćodzys­kać wol­nośćbyć wol­nym to nicale odzys­kać wol­ność

Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny.Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie..Wol­ność jest wte­dy, gdy nie ma nic do stra­cenia. Za­nim to usłyszałam, sądziłam, że wol­ność to możli­wość pójścia na ba­sen w cza­sie menstruacji.Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły.Piep­rzę wol­ność w by­ciu sin­glem. Chcę być wol­ny w miłości.Za­pytaj ko­gokol­wiek, na­tychmiast ci powie Jest wol­ność słowa, a wol­ność po słowie?