Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście.


być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
tomasz mannbyćza­dowo­lonymz sa­megosiebie to naj­większeszczęściebyć za­dowo­lonymza­dowo­lonym z sa­megoz sa­mego siebie to naj­większe szczęściebyć za­dowo­lonym z sa­megoza­dowo­lonym z sa­mego siebiebyć za­dowo­lonym z sa­mego siebie

Być za­dowo­lonym z te­go, co się po­siada, to naj­większe i niena­ruszal­ne bogactwo.Do szczęścia na­leżą dwie rzeczy: wieść życie, z które­go jest się za­dowo­lonym i być za­dowo­lonym z życia, które się wiedzie.Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne.Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem.opuściłem dom i nie sprawdzę czy mo­je drzwi zos­tały zam­knięte wiem że nie zga­siłem światła zresztą ni­by jak; naj­większe rachun­ki płaciłem za mrok nie pa­miętam też jak długo można włas­nym rozbiciem zawstydzać szklaną przeźroczys­tość w potłuczo­nym ok­nie po­myśleć że było tak wiele pięknych wad o których mu­siałem zapomnieć i te­raz ta­ki tyl­ko czar­no-biały, nud­ny, trzeźwy chłopiec odkąd przes­tałem być cieka­wy świata jes­tem za­dowo­lony z życia al­bo sta­wiam w ciemno sa­mego siebie Przes­tań uciekać i pogódź się z tym, że to, cze­go naj­bar­dziej się boisz może być twoją drogą życiową. Naj­trud­niej jest ot­worzyć ser­ce na sa­mego siebie, lecz próbuj to ro­bić. Nap­rawdę warto.