Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach.


być-za­kocha­nym-to być-sza­lonym-przy-zdro­wych-zmysłach
owidiuszbyćza­kocha­nymto byćsza­lonymprzyzdro­wychzmysłachbyć za­kocha­nymza­kocha­nym to byćto być sza­lonymsza­lonym przyprzy zdro­wychzdro­wych zmysłachbyć za­kocha­nym to byćza­kocha­nym to być sza­lonymto być sza­lonym przysza­lonym przy zdro­wychprzy zdro­wych zmysłachbyć za­kocha­nym to być sza­lonymza­kocha­nym to być sza­lonym przyto być sza­lonym przy zdro­wychsza­lonym przy zdro­wych zmysłachbyć za­kocha­nym to być sza­lonym przyza­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wychto być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach

Sza­lonym być Sza­leńco­wi w życiu łatwiej. Sza­lone­mu więcej wypada. Być sza­lonym pozytywnie!!! Niech chłop­cy zro­zumieją, że czys­tość jest rzeczą męską. Daj­cie im pełnię zdro­wych zajęć, a w ten sposób naj­le­piej po­możecie im poz­być się brud­nych myśli i niewłaści­wych nawyków.Unia Euro­pej­ska jest ska­zana na niepo­wodze­nie, gdyż jest czymś sza­lonym, uto­pij­nym pro­jek­tem, pom­ni­kiem pychy le­wico­wych intelektualistów.Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy.Człowiek nie może być – jak część składo­wa maszy­ny – uczu­ciowo obojętny; mu­si kochać i niena­widzić, a także być kocha­nym i nienawidzonym.Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął.