Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach.


być-za­kocha­nym-to być-sza­lonym-przy-zdro­wych-zmysłach
owidiuszbyćza­kocha­nymto byćsza­lonymprzyzdro­wychzmysłachbyć za­kocha­nymza­kocha­nym to byćto być sza­lonymsza­lonym przyprzy zdro­wychzdro­wych zmysłachbyć za­kocha­nym to byćza­kocha­nym to być sza­lonymto być sza­lonym przysza­lonym przy zdro­wychprzy zdro­wych zmysłachbyć za­kocha­nym to być sza­lonymza­kocha­nym to być sza­lonym przyto być sza­lonym przy zdro­wychsza­lonym przy zdro­wych zmysłachbyć za­kocha­nym to być sza­lonym przyza­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wychto być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach

Sza­lonym być Sza­leńco­wi w życiu łatwiej. Sza­lone­mu więcej wypada. Być sza­lonym pozytywnie!!!  -KICIA1
sza­lonym-być-sza­ńco­wi-w życiu-łatwiej-sza­lone­mu-więcej-wypada-być-sza­lonym-pozytywnie 
Unia Euro­pej­ska jest ska­zana na niepo­wodze­nie, gdyż jest czymś sza­lonym, uto­pij­nym pro­jek­tem, pom­ni­kiem pychy le­wico­wych intelektualistów. -Margaret Thatcher
unia-euro­pej­ska-jest ska­zana-na niepo­wodze­nie-gdyż-jest czymś-sza­lonym-uto­pij­nym-pro­jek­tem-pom­­kiem-pychy-­wico­wych
Człowiek nie może być – jak część składo­wa maszy­ny – uczu­ciowo obojętny; mu­si kochać i niena­widzić, a także być kocha­nym i nienawidzonym. -Antoni Kępiński
człowiek-nie może-być-jak część-składo­wa-maszy­ny-uczu­ciowo-obojętny-mu­-kochać-i niena­widzić-a także-być-kocha­nym