Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć...


był-czuj­ny-wie­dział-ja­kich-py­ń-­piej-nie za­dawać-kiedy-mil­czeć-kiedy-do­tykać-kiedy-być-i kiedy-zniknąć
wojciech kuczokbyłczuj­nywie­działja­kichpy­tańle­piejnie za­dawaćkiedymil­czećdo­tykaćbyći kiedyzniknąćbył czuj­nyja­kich py­tańpy­tań le­piejle­piej nie za­dawaćkiedy mil­czećkiedy do­tykaćkiedy byćbyć i kiedyi kiedy zniknąćja­kich py­tań le­piejpy­tań le­piej nie za­dawaćkiedy być i kiedybyć i kiedy zniknąćja­kich py­tań le­piej nie za­dawaćkiedy być i kiedy zniknąć