Był dzień co zmienił obraz świata pięknem wspaniałym. Był dzień co dał mi wreszcie czego nie miałem. Był dzień co mnie nauczył kochać co oczy zasnuł mgłą. Tą mgłą to byłaś Ty, Maleńka! Miłością mą.


był-dzień-co-zmienił-obraz-świata-pięknem-wspaniałym-był-dzień-co-dał-mi-wreszcie-czego-nie-miałem-był-dzień-co-mnie-nauczył-kochać-co
anonimbyłdzieńcozmieniłobrazświatapięknemwspaniałymdałmiwreszcieczegoniemiałemmnienauczyłkochaćoczyzasnułmgłąmgłątobyłaśtymaleńkamiłościąbył dzieńdzień coco zmieniłzmienił obrazobraz świataświata pięknempięknem wspaniałymbył dzieńdzień coco dałdał mimi wreszciewreszcie czegoczego nienie miałembył dzieńdzień coco mniemnie nauczyłnauczył kochaćkochać coco oczyoczy zasnułzasnuł mgłątą mgłąbyłaś tymiłością mąbył dzień codzień co zmieniłco zmienił obrazzmienił obraz świataobraz świata pięknemświata pięknem wspaniałymbył dzień codzień co dałco dał midał mi wreszciemi wreszcie czegowreszcie czego nieczego nie miałembył dzień codzień co mnieco mnie nauczyłmnie nauczył kochaćnauczył kochać cokochać co oczyco oczy zasnułoczy zasnuł mgłąmgłą to byłaś

Ja­ki dzień w moim życiu był naj­piękniej­szy? To nie był dzień, to była noc.Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień. To była noc.Po­piela­te chmu­ry prze­mie­rzały świat Ten nad moją głową. Każdy od­dech był co raz cięższy. Je­go za­pach wędro­wał w powietrzu. Czułam go tak moc­no, tak in­tensyw­nie. Oczy zachodziły mgłą. Chciałam by był. By był.Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST...W okresie Odrodzenia obraz zbliżony był do widowiska teatralnego, był mistrz, który posiadał talent i wykorzystywał go, a dziś nie ma mistrzów, obraz odsłania człowieka i jego przeżycia wewnętrzne.