Był dzień co zmienił obraz świata pięknem wspaniałym. Był dzień co dał mi wreszcie czego nie miałem. Był dzień co mnie nauczył kochać co oczy zasnuł mgłą. Tą mgłą to byłaś Ty, Maleńka! Miłością mą.


był-dzień-co-zmienił-obraz-świata-pięknem-wspaniałym-był-dzień-co-dał-mi-wreszcie-czego-nie-miałem-był-dzień-co-mnie-nauczył-kochać-co
anonimbyłdzieńcozmieniłobrazświatapięknemwspaniałymdałmiwreszcieczegoniemiałemmnienauczyłkochaćoczyzasnułmgłąmgłątobyłaśtymaleńkamiłościąbył dzieńdzień coco zmieniłzmienił obrazobraz świataświata pięknempięknem wspaniałymbył dzieńdzień coco dałdał mimi wreszciewreszcie czegoczego nienie miałembył dzieńdzień coco mniemnie nauczyłnauczył kochaćkochać coco oczyoczy zasnułzasnuł mgłątą mgłąbyłaś tymiłością mąbył dzień codzień co zmieniłco zmienił obrazzmienił obraz świataobraz świata pięknemświata pięknem wspaniałymbył dzień codzień co dałco dał midał mi wreszciemi wreszcie czegowreszcie czego nieczego nie miałembył dzień codzień co mnieco mnie nauczyłmnie nauczył kochaćnauczył kochać cokochać co oczyco oczy zasnułoczy zasnuł mgłąmgłą to byłaś

Ja­ki dzień w moim życiu był naj­piękniej­szy? To nie był dzień, to była noc. -Brigitte Bardot
ja­ki-dzień-w moim-życiu-był-naj­piękniej­szy-to nie był-dzień-to była-noc
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień. To była noc. -Brigitte Bardot
jaki-dzień-w-moim-życiu-był-najpiękniejszy-to-nie-był-dzień-to-była-noc
każdy-no­wy-dzień-jest da­rem-i ja­ki-by on nie był-po­winienem-być-wdzięczny-że mogłem-go przeżyć-do końca