Był przy­jacielem, który zmieni się we wro­ga, aby po­zos­tać przyjacielem.


był-przy­jacielem-który-zmieni ę-we wro­ga-aby po­zos­ć-przyjacielem
anne bishopbyłprzy­jacielemktóryzmieni sięwe wro­gaaby po­zos­taćprzyjacielembył przy­jacielemktóry zmieni sięzmieni się we wro­gaaby po­zos­tać przyjacielemktóry zmieni się we wro­ga

Uchroń mnie przed wro­giem, który ma coś do zys­ka­nia, i przed przy­jacielem, który ma coś do stracenia.Przy­jaciel, które­go tra­cisz, nig­dy nie był twoim przy­jacielem. Był uzur­pa­torem przyjaźni.Był czas, gdy ak­torki chciały zos­tać gwiaz­da­mi; te­raz ma­my co­raz więcej gwiazd, które chciałyby zos­tać aktorkami.Czas jest przy­jacielem zna­komi­tego przed­siębior­stwa, a wro­giem miernego.Spro­wadził na złą drogę na której był od daw­na, a gdy upew­nił się, że dla mnie słabej nie ma już od­wro­tu, powrócił do