Była je­go ideałem. Małą, słodką dziew­czynką, o niebies­kich oczach. Uwiel­biała się uśmie­chać do słońca. Stać w deszczu i szu­kać tęczy, lu­biła mar­szczyć niep­rzy­jaźnie noc, a po­tem wy­buchać głośnym śmie­chem, wsłuchi­wać się w mu­zykę, szu­kając jej sen­su, a cza­sem jak ko­goś zwyczaj­nie nie przy­tuliła, była smut­na. Szko­da tyl­ko, że On te­go nie zauważył..


była-­go-ideałem-małą słodką-dziew­czynką-o niebies­kich-oczach-uwiel­biała ę-uśmie­chać-do słońca-stać w deszczu
nicolebyłaje­goideałemmałą słodkądziew­czynkąo niebies­kichoczachuwiel­biała sięuśmie­chaćdo słońcastać w deszczui szu­kaćtęczylu­biłamar­szczyćniep­rzy­jaźnienoca po­temwy­buchaćgłośnymśmie­chemwsłuchi­wać sięw mu­zykęszu­kającjejsen­sua cza­semjak ko­gośzwyczaj­nienie przy­tuliłabyłasmut­naszko­da tyl­koże on te­gonie zauważyłbyła je­goje­go ideałemo niebies­kich oczachuwiel­biała się uśmie­chaćuśmie­chać do słońcastać w deszczu i szu­kaći szu­kać tęczylu­biła mar­szczyćmar­szczyć niep­rzy­jaźnieniep­rzy­jaźnie noca po­tem wy­buchaćwy­buchać głośnymgłośnym śmie­chemwsłuchi­wać się w mu­zykęszu­kając jejjej sen­sua cza­sem jak ko­gośjak ko­goś zwyczaj­niezwyczaj­nie nie przy­tuliłabyła smut­naże on te­go nie zauważyłbyła je­go ideałemuwiel­biała się uśmie­chać do słońcastać w deszczu i szu­kać tęczylu­biła mar­szczyć niep­rzy­jaźniemar­szczyć niep­rzy­jaźnie noca po­tem wy­buchać głośnymwy­buchać głośnym śmie­chemszu­kając jej sen­sua cza­sem jak ko­goś zwyczaj­niejak ko­goś zwyczaj­nie nie przy­tuliła